PS CLEMENTINE PRO 2.2 - Raportowanie jest proste
PS CLEMENTINE PRO 2.2 to nowoczesne środowisko analiz data mining i big data. Jest to rozwiązanie elastyczne dostosowujące się do wymagań organizacji oraz łatwo integrujące analizy predykcyjne z procesami biznesowymi i systemami instytucji. Efektem nieustannego rozwoju są nowości i zmiany, które pojawiają się w PS CLEMENTINE PRO 2.2. Wraz z najnowszą wersją programu otrzymują Państwo najnowszy silnik do analiz predykcyjnych IBM SPSS Modeler 18.2.1.


Nowy silnik IBM SPSS Modeler 18.2.1

 • Nowoczesny graficzny interfejs użytkownika programu, który może być wybrany jako jeden z wielu dostępnych.
 • Podgląd danych umożliwiający wizualizację danych przepływających przez dowolny węzeł strumienia, pozwalający na dostęp do zaawansowanych form wizualizacji danych i interaktywnych wykresów.
 • Węzły wykorzystujące zewnętrzny moduł Python:
  • Węzły JSON, dzięki którym program może importować i eksportować dane do plików w formacie JSON.
  • Węzły modelowania:
   • Mieszanina rozkładów Gaussa - metoda należąca do grupy algorytmów analizy skupień, będąca uogólnieniem klastrowania metodą K-średnich;
   • Węzły KDE (Kernel Density Estimator) czyli wykorzystane Jądrowego Estymatora Gęstości do modelowania zmiennych ilościowych, oraz do symulacji na karcie wyników w celu oszacowania gęstości rozkładu zmiennej;
   • Węzeł HDBSCAN, czyli hierarchiczne grupowanie przestrzenne na podstawie gęstości (Hierarchical Density-Based Spatial Clustering, HDBSCAN), to technika służąca do znajdowania skupień w dużych zbiorach danych przy wykorzystaniu uczenia nienadzorowanego.
 • Modelowanie w bazie danych z zastosowaniem komponentu IBM Netezza Analytics, które obsługuje teraz serwer IBM Data Warehouse.
 • Rozszerzenie modułu IBM SPSS Modeler Text Analytics dostępnego w wersji Premium, który wykorzystywany jest przez analityków zajmujących się analizą danych tekstowych. Rozszerzenia dotyczą wprowadzenia funkcjonalności podobnych do tych dostępnych w module IBM SPSS Text Analytics for Surveys.
 • Dodatkowe węzły w IBM SPSS Modeler:

 • PS Lista Plików umożliwia jednoczesne wczytywanie i łączenie wielu plików płaskich o tej samej strukturze.
 • PS Nazwy Zmiennych pozwala w łatwy i szybki sposób zmodyfikować nazwy wielu zmiennych jednocześnie.
 • Źródłowy węzeł PS SOAP umożliwia pozyskiwanie danych z usług dostępnych w Internecie i serwujących dane poprzez technologię SOAP.
 • Wynikowy węzeł PS SOAP pozwala na wysyłanie przetworzonych danych ze strumienia do zewnętrznych usług w Internecie.
 • PS CLEMENTINE Job umożliwia wyzwolenie zadania zdefiniowanego w repozytorium systemu PS CLEMENTINE PRO.
 • PS CDS Job pozwala na wysłanie zlecenia uruchomienia zadania IBM SPSS Collaboration & Deployment Services. • Praca grupowa w repozytorium

 • Uwierzytelnianie dostępu: funkcjonalność logowania się użytkowników do repozytorium. Mogą oni zostać dodani ręcznie bądź z listy usługi katalogowej Active Directory, co pozwala na jednolite reprezentowanie pracowników w systemach firmy oraz na kontrolę dostępu do repozytorium. Komunikacja z Active Directory może być szyfrowana przy użyciu protokołu SSL.
 • Praca grupowa: możliwość pracy grupowej i zarządzania nią wewnątrz repozytorium. Użytkownicy otrzymują indywidualne uprawnienia dostępu oraz edycji obiektów w repozytorium, zgodnie z pełnioną funkcją. Dodatkowo możliwe jest tworzenie ról i grup użytkowników.
 • Nowości w zakresie automatyzacji

 • Nowe typy automatycznego wyzwalania procesów analitycznych w zależności od wystąpienia określonego zdarzenia:
  • pojawienie się pliku w określonej lokalizacji (zadanie Monitor Plików)
  • nadejście sygnału z systemu zewnętrznego (poprzez usługi web services, zadanie Web Service).
 • Możliwość przekazywania parametrów zadania do strumienia wchodzącego w jego skład w trakcie wykonywania zadania:
  • pełnej ścieżki z informacją o pliku, który wyzwolił zadanie (w przypadku zadań typu Monitor Plików),
  • unikalnego identyfikatora uruchomienia zadania.
 • Funkcja tworzenia nowego zadania z wielu strumieni zaznaczonych w repozytorium, które automatycznie zostaną dodane do tworzonego zadania.
 • Mailowe notyfikacje o statusie wykonania zadania wysyłane automatycznie do określonych osób. Wiadomość taka zawiera informacje o statusie wykonania zadania (sukcesie bądź porażce) oraz szczegóły wykonania


 • Zarządzanie zasobami repozytorium

 • Etykietowanie wersji obiektów składowanych – wersjonowanie obiektów zostało wzbogacone o dodatkową funkcję etykietowania, która pozwala na jednoznaczną identyfikację wersji obiektu w zadaniu. Dostępne etykiety informują czy wersja przeznaczona jest do wdrożenia (Produkcja), testowania (Test), czy jest wersją do dalszego udoskonalania w późniejszym czasie (Istotna).
 • Import oraz eksport folderów – importowanie oraz eksportowanie pojedynczych obiektów z repozytorium zostało poszerzone o możliwości przenoszenia zawartości folderów (wraz z podfolderami i zachowaniem struktury).
 • Usprawnienia funkcjonalne

 • Usprawniona integracja repozytorium z IBM SPSS Modeler.
 • Wzbogacenie o funkcjonalność wykonywania operacji na wielu obiektach naraz (multiselect).
 • Ulepszony algorytm wyszukiwania obiektów w repozytorium.
 • Zmieniony mechanizm działania aplikacji wyzwalającej procesy analityczne.
 • Rozszerzone menu kontekstowe obejmujące również wersje obiektów.
 • Unowocześniony wygląd aplikacji.


 • Kontakt

  O Predicitve Solutions

  Firma Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska) od niemal 30 lat wspiera klientów w pozyskiwaniu informacji z danych. Oferuje wiedzę i doświadczenie oraz oprogramowanie i kompleksowe rozwiązania pozwalające efektywnie stosować analizę danych w biznesie, administracji publicznej, badaniach naukowych i edukacji.

  Rozwiązania oferowane klientom wykorzystują technologie IBM SPSS, których Predictive Solutions jest głównym dystrybutorem w Polsce od 1991 roku. Na ich bazie powstały rozwiązania dedykowane dla wybranych obszarów biznesowych: przeciwdziałania praniu pieniędzy (PS AML), zarządzania relacjami z klientami (PS ACRM), zapobiegania nadużyciom (PS FRAUD) i inne. Firma tworzy również własne rozwiązania, takie jak: kompleksowa platforma analityczno-raportująca (PS IMAGO PRO) czy system zarządzania sprawami (PS SYMOBIS).

  Od statystyki i raportowania, poprzez data mining i rozwiązania predykcyjne, firma Predictive Solutions pomaga wykorzystywać dane by spojrzeć w przyszłość i podejmować najlepsze decyzje.

  Predictive Solutions Sp. z o.o.
  [dawniej SPSS Polska]
  ul. Racławicka 58 ⋅ 30-017 Kraków
  tel. (12) 636 45 35 ⋅ faks wew. 102

  Formularz kontaktowy

  Chcę dowiedzieć się więcej na temat możliwości PS CLEMENTINE PRO 2.2 oraz o jego wykorzystaniu w procesach data mining i big data.

  Imię Nazwisko
  Instytucja/Firma
  Email Telefon